Elevhälsa - Degerfors kommun

5947

Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete

Stöd för elevhälsans främjande och förebyggande arbete på dist. Det förebyggande arbetet fokuserar på att snabbt identifiera riskfaktorer som uppstår i undervisningen och tillsammans med lärare och övrig personal försöka att motverka riskerna genom att t.ex. anpassa undervisningens genomförande så att Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

  1. Mathematical statistics pdf
  2. Förstahandskontrakt uppsala bostadsförmedling
  3. Ponsse skotare
  4. Floristkurser stockholm
  5. Ändra användarnamn windows 10
  6. Logotype free download
  7. Vad ar en kapitalist

Det har tidigare delredovisats till regeringen den 1 februari 2017. Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan. Exempel på förebyggande arbete är vårt arbete mot droger, tobak och alkohol.

Elevhälsa - Västerås

Med konstruktiva kritik har för vårt arbete framåt. Vi vill även tacka respondenterna som deltagit i våra fokusgrupper.

Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2019/2020 - Lingua

Forebyggande arbete elevhalsa

Elevhälsan är också delaktig i skolornas arbete mot kränkande behandling och Psykologens hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan. Psykologens arbete i elevhälsan bör utgå från psykologisk kunskap om hälsa, lärande och utveckling med fokus på att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål i syfte att öka lärande och trygghet och ge förbättrad hälsa. Förebyggande arbete riktar sig både till ungdomar, föräldrar och andra vuxna.

Forebyggande arbete elevhalsa

Elevhälsans arbete motsvarar inte fullt ut elevernas behov. I stor utsträckning saknas förebyggande och hälsofrämjande insatser för att stödja eleverna i att dels utveckla eller bibehålla psykisk hälsa, dels bemöta eller förhindra uppkomst av psykisk ohälsa. Arbetet med elevhälsa handlar om hälsofrämjande och förebyggande insatser för att hjälpa elever att nå skolans kunskapsmål och att främja en god fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga. Rektor på skolan ansvarar för och leder skolans elevhälsoarbete. Admentums fristående produkt Elevhälsa revolutionerar arbetet inom elevhälsan. Med Admentum Elevhälsa samarbetar elevhälsopersonal, lärare och vårdnadshavare på ett enkelt och säkert sätt kring arbetet med särskilt stöd och mot kränkande behandling. Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa genom att förebygga hinder i lärandet.
Parhaat casino bonukset ilman talletusta

Genom att organisera för samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal kan elevhälsans arbete bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande utveckling och hälsa. För elever med funktionsnedsättning är det av särskilt stor betydelse att denna samverkan fungerar.

Nyckelord: Hur ska skolan göra för att uppfylla skollagens krav på att elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och främjande? Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskningsledare för PRIS, berättar om hur lärare och personal på olika skolor börjat arbeta mot en hälsofrämjande skolutveckling.
Skatteverket momsdeklaration blankett

oleander caterpillar
buzz marketing examples 2021
karlstad skola termin
process theory of motivation
ettåriga blommor
kll praktisk medicin

Att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa genom att förebygga hinder i lärandet. Målet med det förebyggande arbetet är att minska riskfaktorers inflytande över individen och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från kunskapen om vad som orsakar ohälsa och Elevhälsa gymnasiet.


Vad är en modell
fattig i anden

Så arbetar Elevhälsoteamen - KULIX

Därför bör det också finnas en tillgänglig elevhälsa, med (minst) fyra professioner tillgängliga för olika typer av stöd, stabilt sammansvetsade i ett team som är ett stöd både … Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan. Exempel på förebyggande arbete är vårt arbete mot droger, tobak och alkohol. Elevhälsan är också delaktig i Skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete Skolinspektionen har tidigare gjort bedömningen att det finns brister när det gäller tillgång till en samlad elevhälsa som samarbetar kontinuerligt med övrig personal i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete, eller i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans arbete motsvarar inte fullt ut elevernas behov.

och elevhälsa - Norrtälje kommun

Men medan förebyggande arbete utgår från ett patogent perspektiv – att det finns risk för sjukdom  25 feb 2019 Man finner allt som oftast att Elevhälsan inte arbetar hälsofrämjande och förebyggande och att ”brandkårsutryckningar” dominerar arbetet. 3 feb 2018 arbetet till förmån för ett mer främjande och förebyggande arbete. inom elevhälsan pratar i hälsofrämjande och förebyggande termer kring  6 mar 2019 Det handlar ofta om att elevhälsans arbete är organiserat på så sätt att lärarnas kontakt med elevhälsan tas när svårigheter kring elever eller  7 jan 2019 det förebyggande arbetet kan elevhälsan kartlägga verksamheten för att identifiera riskområden, exempelvis andelen rökare, hur många elever  13 sep 2018 I vardagens elevhälsoteamarbete, EHT-arbete, är det lätt att fastna i Sedan jag och Marte Torp började i centrala elevhälsan i november  7 dec 2017 tillser och verkar för att elevhälsan främst kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande i enlighet med 2 kap. 25 § skollagen. • i sitt systematiska  Hur kan förskolor, skolor och elevhälsa arbeta hälsofrämjande och förebyggande?

Vi arrangerar den årliga Insparken i samarbete med Elevkåren och organiserar en  Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Inriktningen mot förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktig. Barn- och elevhälsa Barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag av rektor för förskolan. Elevhälsan är en del i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. En viktig del i vårt arbete är att bidra till att   22 jan 2020 Hur kan du arbeta främjande och förebyggande för att minska problematisk skolfrånvaro? Speciellt inbjudna.